Антимовски хан - издание за животопис и култура.

Антимовски хан е издание за животопис и култура на Сдружението на писателите в Добрич. Понастоящем излиза като списание, наследник на едноимения вестник с 10-годишна история. Събира поезия, проза, есеистика, интервюта, краезнание, други форми на литература, както и отзиви от всички сфери на изкуството и културата на творци от Добрич, Добруджа, страната и чужбина. С него живее духът на Йордан Йовков. Може да откриете още нови преводи, първи стъпки на млади автори, препоръчани книги на местни автори, обяви за конкурси, събития и др.. Антимовски хан - статии :: РЕЦЕНЗИЯ ЗА КНИГАТА <ЗЛАТОРОЖКАТА ВРЪЗКА> ПЕТЪР ДИНЕКОВ – ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ"

РЕЦЕНЗИЯ ЗА КНИГАТА <ЗЛАТОРОЖКАТА ВРЪЗКА> ПЕТЪР ДИНЕКОВ – ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ

ПРОФ. ДФН СВЕТЛОЗАР ИГОВ


Веднага казвам, че това е готова книга и тя трябва да бъде издадена. Из­следването е приносно както за българската културна история, така и за архивистиката.
Книгата е посветена на две големи личности в българската култура и на тяхното литературно приятелство и сътрудничество. Изборът на темата е значим и прино­сен сам по себе си, защото известно е колко малко е осветен животът и творчест­вото на големия критик и създател на алманаха „Златорог“ Владимир Василев, а за дневниците на акад. Петър Динеков тепърва ще се пише.
Авторката Евелина Белчева е известна с това, че отдавна работи с дневниците на акад. Петър Динеков и с архива на Владимир Василев. Работила е и с архива на Блага Димитрова. Има десет публикации за дневниците на Петър Динеков и биографична книга за съдбата на Вл. Василев след Девети септември, озаглавена „Самотен в своето време“. Книгата й за драмата на Яворов „В полите на Витоша“ също е построена върху архивни документи.
Евелина Белчева беше докторантка в катедрата на акад. П. Динеков, работила е с него и го познава добре. Познава и неговия писателски и научен кръг. Публи­кациите й по неговите дневници и архиви недвусмислено показват, че записките на Петър Динеков представляват изключително интересен извор за българската културна история.
Новата книга е построена върху издирените и подредени от нея 74 неизвестни писма, разменени между П. Динеков и Вл. Василев в периода 1936 – 1953 г. Тези писма са богат материал за научно изследване, както и готов сюжет за документа­лен роман. Повествованието е изградено на основата на този епистоларен сюжет, разкриващ психографските портрети на младия критик Петър Динеков и на лите­ратурния „законодател“ по това време Вл. Василев.
Действително, както пише авторката, „това е една културноисторическа повест за времето и нравите, реставрираща като под лупа психографските портрети на двой­ката редактор – критик, двама литератори от две доста раздалечени поколения, а чрез тях – и психографския образ на литературно-критическата атмосфера по това време“. Става дума за 30-40-50-те г.
Описани и анализирани са интересни и важни епизоди около списването на „Зла­торог“ и взаимоотношенията на Вл. Василев със сътрудниците му, които го очерта­ват като благородна личност и талантлив критик, като редактор, който постоянно търси и подкрепя младите таланти и поддържа хармонията в „Златорожието“. Па­ралелно се разкрива и образът на младия тогава и все още дързък критик Петър Динеков и неговото израстване като учен и като личност.
Във втората част, наречена „Парадокси на поражението“, периметърът на изслед­ването е доста по-широк. Отново по архиви (архив на Съюза на бълг. писатели), дневникови записки (непубликувания дневник на Петър Динеков, също и неизвест­ни страници от дневника на Борис Делчев), по писма, мемоари и снимки се рекон­струира цялата културна и литературна, а и политическа атмосфера през 30-те и 40-те г., а също и събитията и личностите в новия Съюз на писателите веднага след Девети септември. За целта са използвани записки на Конст. Константинов, архивът на СБП, дори протокол от разпит на Вл. Василев и сведения на агенти на Държавна сигурност.
На този фон се проследяват сложните съдби и взаимоотношения на младия про­фесор П. Динеков и на низвергнатия критик Вл. Василев след Девети септември 1944 г. Търсят се точките, в които съдбите им се пресичат.
Най-важният принос на работата е огромният масив от издирените и прецизно анализирани важни за културната история архивни документи и снимки, разчетени са лицата на знакови личности от историята на „Златорог“. Почти всички са непу­бликувани досега. Източниците се цитират пълно и коректно и посочванията са важен източник за бъдещата работа и на други изследователи.
Книгата е научно изследване, но се чете като документален роман. „Повествова­нието“ има свой сюжет и герои, изградено e на основата на автентичен докумен­тален материал, без никаква фикция. Авторката целенасочено избягва псевдона­учния, учебникарски стил. На места с хумор, загадка и ирония, белетризирано, но чисто документално.
Книгата ще бъде интересна както за специализираната публика, така и за по-широк кръг читатели също и заради интересния материал от повече от 50 архивни снимки. Тук те не са само илюстрация, а важна част от изследването. Издаването им в книга е единственият начин те да бъдат обговорени и съхранени.
Поради всичко това горещо препоръчвам на Комисията книгата да бъде издадена. Тя ще бъде ценен влог в българската културна история и архивистика.

30 май 2017 г.

 

С подкрепата на:

  • Община Добрич
  • Община Добричка
  • Община Каварна
  • Община Шабла
  • Община Балчик
  • Община Тошево